Մաթեմատիկա․ դաս 48

Առաջադրանք 1.

Լուծե՛ք հավասարումը. 

ա) x – 832 = 174=174+832=1006

բ) x – 303 = 27=303+27=330

գ) 1405 – x = 108=108+1405=1513

ե) x + 818 = 896=896-818=76

դ) 84 + x = 124=124-84=40

զ) 2003 + x = 4561=4561-2003=2558


Առաջադրանք 2.

Կազմե՛ք հավասարում և լուծե՛ք այն. 

ա) x թվին գումարել են 4 և ստացել են 19: 

x+4=19=19-4=15
բ) x թվից հանել են 10 և ստացել են 7: 

x-10=7=7+10=17
գ) 35-ից հանել են x թիվը և ստացել են 5:

35-x=5=35-5=30 
դ) 11-ին գումարել են x թիվը և ստացել են 25:

+x=25=25-11=14
 ե) x թվի կրկնապատիկին գումարել են 7 և ստացել են 8:

2x+7=8==  
զ) 15-ից հանել են x թվի եռապատիկը և ստացել են 3: 

15-3x=3=15-3=x*3=12


Առաջադրանք 3.
Հավասարման արմա՞տն է արդյոք 3 թիվը.
 ա) x – 3 = 0-այո
գ) x – 5 = 0-ոչ
ե) 7 – x = 0-ոչ
բ) 3 – x = 0-այո
դ) 2 ⋅ x = 6-այո
զ) x = 6 – x-այո


Առաջադրանք 4.


 Ո՞ր հավասարումների արմատն է 1 թիվը. 

ա) 2 ⋅ x = 5-ոչ
գ) x = 1-այո
ե) 6 ⋅ x + 8 = 14-այո
բ) 4 ⋅ x = 0-ոչ
դ) 7 ⋅ x = 7-այո
զ) 8 – x = 7-այո


Առաջադրանք 5.


 Բավարարո՞ւմ է արդյոք 2 թիվը տրված անհավասարմանը. 

ա) x < 3-այո
գ) x > 4-ոչ
ե) 5x > 0-այո
բ) 2x < 3-ոչ
 դ) 3x > 4այո
 զ) 8 – x < 10-այո

Մաթեմատիկա․ դաս 47

Առաջադրանք  1.
Կատարիր բաժանումը երկու եղանակով:

2, 4:4=0,6
3,9:3=1,3
6,5:5=1,3
14,4:1,2=12
6,25:2,5=2.5
441,1:0,001=441100
57,6:0,4=144
951,5:0,5=1903
17,25:5=3.45
296,4:8=38.5


Առաջադրանք 2.

Կատարե՛ք գործողությունները. 
ա) 501760 ։ 448 + 8981 ⋅ 65=656565
բ) 6808 ։ 1702 + 1972 ⋅ 10=19760
Առաջադրանք 3.
10, 11, 25, 39, 45, 100, 200, 205, 397 թվերից առանձնացրե՛ք այն թվերը, որոնք բաժանվում են 5‐ի։

10,25,45,100,200,205

Մաթեմատիկա․ դաս 46

Առաջադրանք 1.
Թիվը գրիր կոտորակի տեսքով՝
ա) 0,9382=9382/10000

բ) 28,7=287/10

գ) 0,05621=5621/100000

դ) 11,0625=110625/10000

ե) 80,01=8001/100

զ) 6,00009=600009/100000

է) 200,18=20018/100

ը) 567,9111=5679111/10000

թ) 0,0008=8/10000

Առաջադրանք 2.
Հաշվե՛ք
ա) 0,377 + 3,409 – 2,1006=1,6854

բ) 12,4589 – 6,27 + 1,395=7.5839

գ) 4,5 + 0,3796 + 1,225=6.1046

դ) 0,1 – 0,01 – 0,001=0,089

.
Առաջադրանք 3.
Հաշվե՛ք
ա) 0,1 ⋅ (81,34 + 6,73)=880,7

բ) 5,6 ⋅ (7,4 – 3,9)=0,98

գ) (9,4 – 8,7) ⋅ 1,4=19,6

դ) (8,5 + 6,12) ⋅ 2,3=33,626
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ;

Առաջադրանք 4.
Ուղղանկյունանիստի երկարությունը, լայնությունը և բարձրությունը համապատասխանաբար 12,4 դմ, 5,08 դմ և 3,6 դմ են։ Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը և պատասխանը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները։

12,40*5,08*3,60=226,7712

Առաջադրանք 5.
Հետևյալ թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով.
20-ի 7 %-ը, 15-ի 8 %-ը, 90-ի 3 %-ը, 100-ի 5 %-ը։

15-ի 8 %-ը, 20-ի 7 %-ը, 90-ի 3 %-ը, 100-ի 5 %-ը

Մաթեմատիկա․ դաս 45

Առաջադրանք 1.
Կոտորակը գրիր դիրքային գրառումով՝
32/10=3,2
234/10=23,4
29099/100000=0,29099
4505/10=450,5
2/100=0,02
1/10000=0,0001
56/100=0,56
11/10000=0,0011

Առաջադրանք 2.
Տասնորդական կոտորակը գրիր սովորական կոտորակի տեսքով՝
1,2=12/10
0,23=23/100
0,008=8/1000
1,0003=10003/10000
2,3501=23501/10000
1789,1=17891/10
23,0007=230007/10000


Առաջադրանք 3.
Գրիր տասնորդական կոտորակի օրինակներ/5 հատ/
ա/   Յուրաքանչյուրը մեծացրու տաս անգամ:

2,334*10=23,34

5,453*10=54,53

36,3*10=363

39,10*10=391

0,097=0,97
բ/ Յուրաքանչյուրը փոքրացրու  հարյուր  անգամ:

8,234:100=0,08234

252,21:100=5,5221

12,21=0,12221

98,007=0,98007

0,009=0,00009

Առաջադրանք 4.
Կատարիր գործողությունը՝
1, 23+2, 34=3,57
-1, 56+1, 56=0
34-1,4=32,6
24, 678-1, 7=22,978
56,6-56=0,6
15,2×3=30,4
24×1,1=26,4
0,2x(-0,02)=-0,004
35,5:5=7,1
4,8:1,2=4
Առաջադրանք 5.
Աշխատանք գրքից՝ 1026

1026.Թվանշաններով գրե՛ք կոտորակը.

ա) զրո ամբողջ մեկ հարյուրերորդական-0,01

բ) յոթ ամբողջ քսանհինգ հազարերորդական-7,025

գ) երեսուներկու ամբողջ տասնութ տասհազարերորդական-32,0018

դ) զրո ամբողջ երկու հարյուր երեսունյոթ հազարերորդական-0,238

ե) մինուս հարյուր ութսունյոթ ամբողջ երեք հարյուր իննսուն հազարերորդական- -187,390

Մաթեմատիկա․ դաս 44

Առաջադրանք  1.
Կատարել բաժանում
ա/ 1,161 : 0,1=11,61

բ/(+59,59 )  : (-  0,1)=-595,90

գ/ — 2,4:0,1 =-240,10

դ/2, 25:5=0,45

ե/-3,69:0,3=-12,3

զ/ 4,8:1,2==4

է/2,5:5 ==0,5

ը/-9,9:1,1=-9

թ/125,5:5==25,1

ժ/12,1:1,1=11

Առաջադրանք  2.
Կատարել տասնորդական կոտորակների հանում
ա/  101,5 – 5,8 =95,7           բ/ 9,214  — 6,5=2,714
Առաջադրանք  3.
 Կատարեք բազմապատկում     

ա/( -2,29)  x ( +0,5) =-229/100*5/10=-1,145                բ/-1,91x 0,2=-191/100*2/10=-0,382

Աշխատանք գրքից՝ 1174, 1177

Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 8,368 ։ 2=4,184

բ) 17,024 ։ 4=4,256

գ) 0,0225 ։ 15=0,0015

դ) 10,5 ։ 7==1,5

ե) 6,25 ։ 125=0,05

է) 11,223 : 3=3,741

ը) 374,17 : 31=12,07

1177.Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 1000 ։ 0,25=4000

բ) 169 ։ 1,3=130

գ) 7920 ։ 3,6=2200

դ) 1295 ։ 0,37=3500

ե) 276 ։ 2,3=120

զ) 10572 ։ 8,81=1200

է) 888 : 0,37=2400

ը) 302 : 0,2=1510

թ) 4451 : 44,51=10

Խնդիր ֆլեշմոբից՝

3*6*7 արտահայտության մեջ *-ը փոխարինեք միևնույն թվանշանով այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի 9-ի: